Zoeken

100 resultaten voor: ''

Meerlanden 25 jaar!

Meerlanden 25 jaar!

Bekijk pagina

Overzicht van strategie naar resultaat

Overzicht van strategie naar resultaat

Bekijk pagina

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bekijk pagina

Overige gegevens

Overige gegevens

Bekijk pagina

45. Bezoldiging directie en raad van commissarissen

45. Bezoldiging directie en raad van commissarissen

Bekijk pagina

44. Accountantshonoraria

44. Accountantshonoraria

Bekijk pagina

43. Personeelskosten

43. Personeelskosten

Bekijk pagina

42. Fiscale eenheid

42. Fiscale eenheid

Bekijk pagina

41. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

41. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Bekijk pagina

40. Overlopende passiva

40. Overlopende passiva

Bekijk pagina

39. Kortlopende schulden

39. Kortlopende schulden

Bekijk pagina

38. Langlopende schulden

38. Langlopende schulden

Bekijk pagina

37. Voorzieningen

37. Voorzieningen

Bekijk pagina

36. Eigen vermogen

36. Eigen vermogen

Bekijk pagina

35. Liquide middelen

35. Liquide middelen

Bekijk pagina

34. Vorderingen op groepsmaatschappijen

34. Vorderingen op groepsmaatschappijen

Bekijk pagina

33. Overlopende activa

33. Overlopende activa

Bekijk pagina

32. Vorderingen

32. Vorderingen

Bekijk pagina

31. Voorraden

31. Voorraden

Bekijk pagina

30. Financiële vaste activa

30. Financiële vaste activa

Bekijk pagina

29. Materiële vaste activa

29. Materiële vaste activa

Bekijk pagina

28. Immateriële vaste activa

28. Immateriële vaste activa

Bekijk pagina

Toelichting op de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Toelichting op de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Bekijk pagina

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Bekijk pagina

Enkelvoudige balans

Enkelvoudige balans

Bekijk pagina

27. Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsvoering

27. Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bekijk pagina

26. Financiële baten en lasten

26. Financiële baten en lasten

Bekijk pagina

25. Overige bedrijfskosten

25. Overige bedrijfskosten

Bekijk pagina

24.2 Waardeverminderingen

24.2 Waardeverminderingen

Bekijk pagina

24.1 Afschrijvingskosten

24.1 Afschrijvingskosten

Bekijk pagina

23. Voertuigkosten

23. Voertuigkosten

Bekijk pagina

22. Personeelskosten

22. Personeelskosten

Bekijk pagina

21. Uitbesteed werk en andere externe kosten

21. Uitbesteed werk en andere externe kosten

Bekijk pagina

20. Netto omzet

20. Netto omzet

Bekijk pagina

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Bekijk pagina

19. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

19. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Bekijk pagina

18. Overlopende passiva

18. Overlopende passiva

Bekijk pagina

17. Belastingen en premies sociale verzekeringen

17. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Bekijk pagina

16. Kortlopende schulden

16. Kortlopende schulden

Bekijk pagina

15. Langlopende schulden

15. Langlopende schulden

Bekijk pagina

14. Voorzieningen

14. Voorzieningen

Bekijk pagina

13. Groepsvermogen

13. Groepsvermogen

Bekijk pagina

12. Liquide middelen

12. Liquide middelen

Bekijk pagina

11 Overlopende activa

11 Overlopende activa

Bekijk pagina

10. Vorderingen

10. Vorderingen

Bekijk pagina

9. Voorraden

9. Voorraden

Bekijk pagina

8. Financiële vaste activa

8. Financiële vaste activa

Bekijk pagina

7. Materiële vaste activa

7. Materiële vaste activa

Bekijk pagina

6. Immateriële vaste activa

6. Immateriële vaste activa

Bekijk pagina

Toelichting op de geconsolideerde balans

Toelichting op de geconsolideerde balans

Bekijk pagina

Beheersing van financiële risico’s

Beheersing van financiële risico’s

Bekijk pagina

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd overzicht van kasstromen

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd overzicht van kasstromen

Bekijk pagina

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bekijk pagina

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Bekijk pagina

Algemene grondslagen van de waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Algemene grondslagen van de waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Bekijk pagina

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Bekijk pagina

Geconsolideerd overzicht van kasstromen

Geconsolideerd overzicht van kasstromen

Bekijk pagina

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bekijk pagina

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans

Bekijk pagina

Verslag van RVC

Verslag van RVC

Bekijk pagina

Risico’s

Risico’s

Bekijk pagina

Intern en extern toezicht

Intern en extern toezicht

Bekijk pagina

Organisatie volgens model ‘Three lines of defence’

Organisatie volgens model ‘Three lines of defence’

Bekijk pagina

Risicohouding en -bereidheid

Risicohouding en -bereidheid

Bekijk pagina

Risicomanagement

Risicomanagement

Bekijk pagina

Compliance

Compliance

Bekijk pagina

Tegenstrijdige belangen

Tegenstrijdige belangen

Bekijk pagina

Externe accountant

Externe accountant

Bekijk pagina

Kapitaalstructuur

Kapitaalstructuur

Bekijk pagina

Bemensing statutaire

Bemensing statutaire

Bekijk pagina

Aandeelhouders

Aandeelhouders

Bekijk pagina

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen

Bekijk pagina

Bestuur

Bestuur

Bekijk pagina

Rechtsvorm en statutaire organen

Rechtsvorm en statutaire organen

Bekijk pagina

Overheidsonderneming

Overheidsonderneming

Bekijk pagina

Governance

Governance

Bekijk pagina

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad

Bekijk pagina

Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid

Bekijk pagina

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Bekijk pagina

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Bekijk pagina

Behoud

Behoud

Bekijk pagina

Werving

Werving

Bekijk pagina

Werving en behoud

Werving en behoud

Bekijk pagina

Aantrekkelijke, inclusieve werkgever

Aantrekkelijke, inclusieve werkgever

Bekijk pagina

Financiële stabiliteit

Financiële stabiliteit

Bekijk pagina

Verduurzaming bedrijfsactiviteiten

Verduurzaming bedrijfsactiviteiten

Bekijk pagina

Circulaire Inkoop

Circulaire Inkoop

Bekijk pagina

Digitalisering en automatisering

Digitalisering en automatisering

Bekijk pagina

Excellente Bedrijfsvoering

Excellente Bedrijfsvoering

Bekijk pagina

Circulair West

Circulair West

Bekijk pagina

Luiers

Luiers

Bekijk pagina

AEEA

AEEA

Bekijk pagina

Textiel

Textiel

Bekijk pagina

Plastic, Blik en Drinkverpakkingen

Plastic, Blik en Drinkverpakkingen

Bekijk pagina

Biogrondstoffen: GFT en Etensresten

Biogrondstoffen: GFT en Etensresten

Bekijk pagina

Duurzame Grondstoffenregisseur

Duurzame Grondstoffenregisseur

Bekijk pagina

Voor de samenleving

Voor de samenleving

Bekijk pagina

Kennispartner en Adviseur

Kennispartner en Adviseur

Bekijk pagina

Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk

Bekijk pagina

Gemeente Lisse

Gemeente Lisse

Bekijk pagina