Voor onze dienstverlening gebruiken we verschillende kapitaalstromen als input.

Sociaal en relationeel kapitaal
Elke dag komen we in contact met vele stakeholders. We hechten dan ook veel waarde aan de relatie die Meerlanden heeft met de buurt, bedrijven, gemeenten, branchegenoten en kennisinstituten en het vermogen om informatie te delen, omdat dat van invloed is op ons vermogen om in de loop van de tijd waarde te creëren. Vanuit gedeelde normen en gemeenschappelijke waarden en gedrag (onze waarden afgekort in Samen Verder) ontwikkelen en onderhouden we die relaties. Verder maken immateriële activa die verband houden met het merk en de reputatie van Meerlanden, onze license to operate en het faciliteren van sociale arbeidsparticipatie deel uit van het sociaal en relationeel kapitaal.

 

Financieel kapitaal
Dit zijn de financiële middelen die Meerlanden gebruikt voor haar activiteiten. We zetten dit financiële kapitaal in voor de dagelijkse bedrijfsvoering, alsmede voor investeringen om te groeien en op duurzame wijze waarde te creëren voor onze stakeholders. Het eigen vermogen dat bestaat uit door de acht aandeelhouders gestort kapitaal en de ingehouden winsten, de leningen die we van de Rabobank en de BNG Bank hebben ontvangen en het werkkapitaal: het saldo van het ontvangen leverancierskrediet en het verstrekte krediet aan klanten. De in 2021 aangepaste kapitaalstructuur stelt ons nog beter in staat onze regierol in de regio te versterken en te werken aan een toekomstbestendige, financieel gezonde organisatie.

 

Natuurlijk kapitaal
Natuurlijk kapitaal is de voorraad natuurlijke hulpbronnen, zoals lucht en water, die we inzetten om onze diensten te kunnen leveren. Voor Meerlanden gaat het ook om organische grondstofstromen, zoals hout en GFTe, voor het opwekken en gebruik van groengas en groene elektriciteit. Niet-hernieuwbare brandstoffen als diesel en in toenemende mate hernieuwbare brandstoffen als HVO vallen hier ook onder. Wij streven ernaar al deze hulpbronnen niet uit te putten, maar zorgvuldig en zo duurzaam mogelijk te benutten en het gebruik van niethernieuwbare brandstoffen uit te faseren.

 

Geproduceerd kapitaal
Dit zijn de geproduceerde fysieke objecten (in tegenstelling tot natuurlijke fysieke objecten) die gebruikt worden door Meerlanden. Onze gebouwen en terreinen, voertuigen en inzamelmiddelen en gereedschappen voor het beheer van de openbare ruimte. Maar ook diverse installaties voor vergisting en compostering, en sorteer- en demonteerinstallaties voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Tot slot vallen ook de andere roerende zaken die ten dienste staan van de bedrijfsvoering onder geproduceerd kapitaal.

 

Menselijk en intellectueel kapitaal
Ons menselijk kapitaal verwijst naar de kwaliteiten die onze 386 medewerkers en 78 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt meebrengen om het werk uit te voeren; hun collectieve competenties, capaciteiten en ervaring. Maar ook naar hun motivatie om te innoveren, loyaliteit en vermogen om samen te werken, leiding te geven en te managen. Samengebracht in gedeelde waarden en ondersteund door goed bestuur. Onder intellectueel kapitaal verstaan we de (immateriële) activa van de organisatie. Dit stelt onze mensen in staat vanuit onze strategie diensten te leveren en waarde toe te voegen voor onze klanten en omgeving. Het omvat intellectueel eigendom, zoals de verwerkingstechniek voor GFTe, het sorteren en demonteren van AEEA en het Grondstofkompas. Ook processen, impliciete kennis, protocollen en systemen horen hierbij. Het menselijk en intellectueel kapitaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als geheel dragen ze bij aan een excellente bedrijfsvoering, onze innovatiekracht en het realiseren van onze missie