Met gemeente Hillegom sloten we in 2022 twee nieuwe contracten af. Het contract voor alle taken in de openbare ruimte is verlengd voor een periode van acht jaar. Het contract voor straatreiniging, onkruidbestrijding en gladheidbestrijding werd vastgesteld voor onbepaalde tijd en wordt vervangen door het contract met geüniformeerde tarieven als het besluit tot invoering genomen is. We zijn blij met de waardering en het vertrouwen dat spreekt uit deze langdurige verbintenis.

In 2021 zijn alle minicontainers voor restafval -bijna 9.000 stuks- omgewisseld voor een nieuwe circulaire minicontainer van 140 liter met chip en is de inzamelfrequentie verlaagd naar één keer in de vier weken. Ook hebben we, in nauwe samenwerking met de gemeente, 65 locaties ingericht met een ondergrondse restafvalcontainer en een semi ondergrondse GFTe-container. Beiden zijn voorzien van toegangsregulering. In 2022 zou de gemeente starten met Diftar maar er is besloten daarvan af te zien. De resultaten van het huidige systeem zijn zo goed, dat een extra financiële prikkel vooralsnog niet nodig lijkt. 2022 werd daarom een gewenningsjaar waarin we samen met de gemeente hebben gewerkt aan het optimaliseren van het gebruik van het ingevoerde systeem.