Veel sectoren in Nederland kampten het afgelopen jaar met een tekort aan arbeidskrachten. Ook voor Meerlanden was het een grote uitdaging om voldoende personeel aan te trekken voor het beheer van de openbare ruimte (groen en onkruidbestrijding) en voor de afvalinzameling. Het hoge ziekteverzuim onder onze medewerkers hielp daarbij ook niet.

In de periode rondom de zomervakantie was de personeelskrapte het meest merkbaar. Alles was erop gericht om onze dienstverlening volledig en onverminderd te kunnen laten plaatsvinden. Medewerkers van kantoor werden ingezet in de operatie en de samenwerking met uitzendbureaus werd geïntensiveerd. Externe bedrijven werden ingehuurd om ons te helpen. Ook hebben we, ondersteund door een intensieve arbeidsmarktcampagne, zoveel mogelijk beladers in dienst genomen en sneller eigen mensen opgeleid tot chauffeur. Daarnaast keerden we een extra beloning voor de gewerkte dagen in de zomermaanden uit. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat we in de zomerperiode veel extra kosten hebben gemaakt, wat het geconsolideerde resultaat na belastingen negatief beïnvloed heeft.

Desondanks hebben we moeten besluiten om in Haarlemmermeer van 18 juli t/m 26 augustus de wekelijkse inzameling van GFTe af te schalen naar eens in de twee weken. Dat betekende dat drie GFTe-rondes in de zomer zijn geschrapt. Ook kwam het voor dat chauffeurs ingezet werden in wijken of gemeenten die ze minder goed kennen, waardoor er soms minicontainers gemist werden. Dat is niet het niveau van excellente dienstverlening dat we voorstaan. Daarom hebben we maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Een robuuste organisatie bouwen is een proces dat voortdurend in beweging is. Zo investeren we in meer medewerkers die chauffeur zijn of willen worden, zodat de voertuigen standaard bediend kunnen worden door twee chauffeurs, in plaats van één chauffeur met één of twee beladers. Dit vergroot de inzetbaarheid van onze mensen en voertuigen en benut optimaal de gebiedskennis van onze medewerkers. Daarnaast krijgen de chauffeurs een tablet mee met daarop specifieke wijkgerichte informatie die hen helpt om de route te rijden en informatie geeft om het werk volledig af te ronden. Om onze medewerkers in de operatie optimaal te ondersteunen, voerden we tevens enkele organisatorische aanpassingen door; de planner en teamleider van de verschillende teams zijn nadrukkelijker aan elkaar gekoppeld en de werkvoorbereidingsactiviteiten en dagdagelijkse planactiviteiten zijn gesplitst.