Het geconsolideerde bedrijfsresultaat is over 2022 is lager uitgekomen dan over 2021. De omzet groeide weliswaar met € 4,7 mln. naar € 83,4 mln. maar de bedrijfslasten zijn met € 7,3 mln. harder gestegen door met name hogere kosten aan brandstof, energie en - in de zomermaanden - hoge kosten voor inhuur van personeel en materieel. Het bedrijfsresultaat is daardoor in 2022 gedaald naar € 1,2 mln. (2021: € 3,7 mln.). Het geconsolideerde resultaat na belastingen komt in 2022 uit op € 0,5 mln. (2021: € 2,6 mln.)

De solvabiliteit (voor resultaatbestemming) is met 52,4 procent zeer solide. De verhouding netto rentedragende schuld / ebitda bedraagt 1,0 en de DSCR bedraagt 2,3. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de financiële ratio’s die met de banken zijn afgesproken. De kasstromen zijn in onderstaande tabel nader gespecificeerd.

Kasstromen x €1.000 2022 2021
Operationele kasstroom 9.544 9.732
Investeringskosten -10.073 -9.214
Financieringsbehoefte -529 518
Financieringskasstroom -623 148
Mutatie geldmiddelen 1.152 666

De ingaande operationele kasstroom neemt in 2022 met € 0,2 mln. af naar € 9,5 mln. De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 10,1 mln. Onder de uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten is een ontvangst van € 2,9 mln. opgenomen uit hoofde van de uitgifte van nieuwe aandelen. Op langlopende leningen is € 2,1 mln. afgelost en er is € 1,4 mln. aan onze aandeelhouders uitgekeerd als dividend.

Meerlanden maakt gebruik van de regeling ‘bijzonder uitstel van betaling van belasting’ Per saldo is de betaling van € 4,6 mln. aan loonheffingen en omzetbelasting uitgesteld (2021: € 4,8 mln.). De kredietfaciliteit van Meerlanden bedraagt € 8,6 mln.

 

Vooruitblik 2023
Voor 2023 verwachten we een toename van het geconsolideerde nettoresultaat na belastingen als gevolg van getroffen organisatorische maatregelen die de uitgaven aan externe inhuur personeel en materieel in de zomermaanden beter beheersen. De omzet zal licht verder groeien. Investeringen zullen naar verwachting hoger uitkomen als gevolg van de bouw van de nieuwe grondstoffenhal en andere terreinaanpassingen. Daarvoor zal in 2023 ook naar verwachting nieuwe langlopende financiering benodigd zijn van € 10 mln.