Gezamenlijk met vijf andere bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek (AW Groep, de Beelen Groep, Hoek, Ouwehand Bouw en Timpaan) hebben we de stichting Circulair West opgericht. Een initiatief om materiaal- en gebruikskringlopen zoveel mogelijk regionaal te sluiten. Op die manier helpt Circulair West bedrijven uit de regio om te versnellen op weg naar een circulaire economie en samenleving. Zie ook www.circulairwest.nl.

De nadruk ligt voor Circulair West op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Vanuit elk van de deelnemende bedrijven werken een of twee medewerkers één dag in de week in teamverband samen met pioniers van de andere deelnemende bedrijven. We verkennen concrete circulaire handelingsperspectieven en leren zo anders te denken en onszelf anders te organiseren. Werkenderwijs ontwikkelen we nieuwe business- en verdienmodellen.

In 2022 is het aantal vrienden van Circulair West ruim verdubbeld van 20 naar 48. We zijn gestart met de pilot van het project kringloop bouwmaterialen op een bouwproject van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen bij Woonzorgcentrum Topaas Foreschate in Voorschoten. In het onderzoek worden bedrijven die als leveranciers van (rest)materialen kunnen optreden samengebracht met inzamelaars, zoals Meerlanden. Er is onderzocht welke materialen op welke plekken vrijkomen en waar deze weer kunnen worden afgezet of hergebruikt. Met als einddoel een regionale kringloop realiseren voor bouwmaterialen.

Ook is de lancering whitepaper Circulair Beton als nieuwe basis geïnitieerd. Hierin worden concrete suggesties en aanbevelingen gedaan voor bedrijven en lokale overheden om samen tot regionale circulaire betonketens als nieuwe basis te komen. Verder hebben Circulair West en Nationaal Park Hollandse Duinen de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof gelanceerd. Dit maakt werk van een toekomstbestendig Nationaal Park door bedrijven te activeren vrijwillig hun eigen stikstofuitstoot te verminderen.

Tot slot heeft Circulair West vanuit CIRCO HUB Noord-Holland twee CIRCO Tracks georganiseerd. Eén ging over het upcyclen van bermgres en zet daarbij in op een optimale en duurzaam verwaardingsketen voor bermgrassen. Bedrijven, overheden en (semi) publieke instellingen verkrijgen dankzij het doorlopen van deze Track inzicht in hun circulaire kansen binnen de (te ontwikkelen) bermgrasketen en daarmee samenhangende circulaire businessmodellen. Ook worden ze gestimuleerd deze met (nieuwe) ketenpartners vanuit samenwerking vorm- en inhoud te geven waarna bermgras op grote schaal verwaard kan gaan worden. De ander ging over young professionals van bedrijven bekend laten maken met de circulaire economie.