De ondernemingsraad van Meerlanden bestaat uit negen medewerkers met een goede spreiding van alle functies, afdelingen en locaties binnen de organisatie. Zo zorgen we ervoor dat alle belangen behartigd worden en dat de OR zichtbaar en goed bereikbaar is voor alle collega’s.

Het belangrijkste onderwerp waar de OR zich in 2022 mee bezighield, was de zware periode die de afdeling inzameling in de zomer heeft doorgemaakt. Het landelijk tekort aan personeel had ook in onze organisatie zichtbaar impact. Dit werd versterkt door het hoge ziekteverzuim. Dit alles leidde op meerdere plekken in de organisatie tot zeer hoge werkdruk. Vanuit verschillende kanten kreeg de OR hier signalen over en die hebben wij onder de aandacht van de directie gebracht. Dat resulteerde in extra inspanningen om personeel te werven en op te leiden. Hoewel de situatie, in het najaar normaliseerde, blijft het voor de OR een belangrijk aandachtspunt om herhaling in 2023 te voorkomen.

 

Bijeenkomsten
In 2022 heeft de ondernemingsraad acht OR-vergaderingen gehad, zes overlegvergaderingen met de bestuurder en tweemaal een artikel 24-vergadering samen met de bestuurder in aanwezigheid van een lid van de raad van commissarissen. Na twee jaren met online bijeenkomsten konden alle vergaderingen in 2022 weer fysiek plaatsvinden.

 

Initiatiefrecht
De OR heeft in 2022 niet van haar formele initiatiefrecht gebruikgemaakt, maar heeft wel verschillende signalen duidelijk aan de bestuurder gemeld. Naast het onder de aandacht brengen van de werkdruk in de zomer, ging dat afgelopen jaar onder andere ook over signalen dat de kwaliteit en levertijd van werkkleding te wensen over laten.

 

Instemmingsverzoeken
In de loop van 2022 heeft de raad acht instemmingsverzoeken van de directie ontvangen. Zeven daarvan zijn in het lopende jaar besproken en geaccordeerd; één verzoek is nog in behandeling:

Bepalen essentiële functies
Ten behoeve van de op dat moment geldende coronamaatregelen is een aanvraag ingediend om functies aan te wijzen waarbij collega’s niet in quarantaine hoefden als een gezinslid corona had.

 

Regeling ongewenste omgangsvormen
Hier ging het om het aanpassen van een bestaande regeling. Er is een voorstel gedaan voor de klachtencommissie om een lid vanuit de OR voor te dragen. Deze klachtencommissie bestaat nu uit drie leden. Collega’s die ongewenste omgangsvormen ervaren, kunnen in vertrouwen bij hen terecht.

 

Functiewaardering
Vanuit de cao is voorgeschreven dat alle functies opnieuw gewaardeerd worden volgens de ORBA-systematiek. De OR heeft een adviesaanvraag gekregen over hoe Meerlanden dat proces wil doorlopen en heeft positief advies uitgebracht. Het functiewaarderingtraject wordt in de loop van 2023 afgerond. Op het moment dat weging heeft plaatsgevonden en iedereen over de nieuwe waardering geïnformeerd wordt, is er ook een klachtencommissie beschikbaar. Hierin heeft een lid van de OR zitting.

 

Privacyregeling ritregistratiesysteem
Ook dit betreft een update van een bestaande regeling. In deze regeling is vastgelegd welke ritregistratiesystemen gebruikt worden, welke informatie wordt vastgelegd en wie daar toegang toe heeft. De aanpassing van de regeling betreft een uitbreiding van het aantal registratiesystemen. Voor de OR was het van belang dat duidelijk is hoe lang de verzamelde informatie bewaard wordt, wie toegang heeft en of het niet oneigenlijk gebruikt kan worden.

 

Wijziging BHV-organisatie
Meerlanden had tot afgelopen jaar één hoofd BHV. Door de groei van onze organisatie werd dat te weinig. De aangepaste regeling voorziet in een uitbreiding, waarbij het BHVgerelateerde werk verdeeld wordt over meerdere collega’s.

 

Aanpassing regeling flexibele arbeidsvoorwaarden
Medewerkers kunnen een aantal bronnen inzetten om fiscaal voordelig uit te ruilen tegen een fiets of digitaal communicatiemiddel. In de aangepaste regeling is de vergoeding voor een fiets verhoogd van € 750 naar € 1500. Met name om de aanschaf van een elektrische fiets makkelijker mogelijk te maken. Dit gaat in per 2023.

 

Aanpassing reiskostenregeling
Er is besloten om de reiskosten vanaf 2023 te verhogen van € 0,19 naar € 0,21. Binnen Meerlanden werden reiskosten maximaal vergoed tot 30 km per enkele reis. In het kader van goed werkgeverschap is dit vanaf 2023 opgehoogd naar 100 km per enkele reis. Om gezondheid en vitaliteit van de medewerkers te stimuleren is de regeling uitgebreid met een fietsvergoeding van € 0,07 per kilometer extra (€ 0,28 totaal). Deze wijzigingen gaan per 2023 in

 

Bedrijfsregeling vervoer van de werkgever (nog in behandeling)
Deze regeling beschrijft welke functieschalen in aanmerking komen voor een auto van de zaak. Gezien de aanpassing van de aanschafwaarde en eis dat alle auto’s elektrisch moeten zijn is het noodzakelijk de regeling te updaten. Verder staat erin hoe we omgaan met poolauto’s en eventueel privégebruik van Meerlanden-auto’s. Dit verzoek wordt in 2023 afgehandeld.

OR-Advies
De OR heeft in 2022 2 adviesaanvragen beoordeeld. In beide gevallen heeft de OR positief geadviseerd:

 

Adviesaanvraag voor de bouw van de grondstoffenloods
De OR is van mening dat dit proces zorgvuldig doorlopen is en heeft haar vertrouwen uitgesproken over hoe directie dit proces aanpakt.

 

Adviesaanvraag tijdelijke huisvesting
Locatie Rijssenhout biedt niet meer voldoende werkruimte, daarom is besloten tijdelijk extra kantoorruimte te huren: locatie Beech Avenue op Schiphol-Rijk. Sinds september 2022 werken verschillende stafafdelingen in dit nieuwe kantoor. Het is tegelijkertijd een proeftuin qua inrichting voor de toekomst van Rijssenhout. Een plek om nieuwe ideeën uit te proberen