In het verleden hebben we met behulp van een onafhankelijk onderzoeksbureau een materialiteitsanalyse uitgevoerd. We brachten in kaart wat onze impact op de omgeving is en wat de relevantie daarvan is voor verschillende stakeholders

De materiële thema’s zijn in 2022 opnieuw gegroepeerd door de ESG-lens, waarbij wordt gekeken naar milieu, maatschappij en goed bestuur. Zo hebben we een beter beeld van de impact van de verschillende materiële onderwerpen. Op basis van het onderzoek definieerden we de volgende materiële onderwerpen waar we ons op focussen:

  • Hoogwaardige verwerking, hergebruik en recycling*
  • Financiële stabiliteit en continuïteit
  • Veilige en gezonde werkomstandigheden
  • Klanttevredenheid
  • Aantrekkelijke werkgever
  • Geur, geluid- en fijnstofemissies

Hoogwaardige verwerking, hergebruik en recycling*
We streven naar het hoogwaardig verwerken van grondstofstromen waarbij Meerlanden in de keten een betekenisvolle rol speelt. Hetzij in de inzameling ervan, of door invloed uit te oefenen in de keten, dan wel het zelf opzetten van een keten. Door in te zetten op het hoogwaardig hergebruiken en recyclen van ingezameld afval, onder andere door het scheiden van grof huishoudelijk afval, willen wij versnelling brengen richting de circulaire economie. Hierin nemen wij regionaal en in onze sector het voortouw.

 

Financiële stabiliteit en continuïteit
Om onze dienstverlening op het gewenste niveau te houden en continu te verbeteren, en daarnaast te kunnen innoveren en anticiperen op ontwikkelingen, is het van belang dat Meerlanden een financieel gezonde organisatie is. Met het creëren van een goed financieel resultaat en het sturen op financiële prestatie-indicatoren zorgen we ervoor dat de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

 

Veilige en gezonde werkomstandigheden
Onze medewerkers moeten altijd veilig en zonder gezondheidsrisico's hun werk kunnen uitvoeren. Daarom is het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor Meerlanden van groot belang. Hierbij is er structureel aandacht voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers, onder andere zodat (potentieel) onveilige situaties op tijd gemeld worden en ongevallen kunnen worden voorkomen. We hebben ons veiligheidsbeleid en -plan gebaseerd op de Prestatie Indicator Top (PIT) methode als veiligheidsinstrument.

 

Klanttevredenheid
De kwaliteit van onze dienstverlening draagt bij aan leefbaarheid en beleving in de woon- en werkomgeving en openbare ruimte. De klanttevredenheid van gemeenten, bewoners en bedrijven is voor Meerlanden een belangrijke graadmeter en motivatie om te blijven verbeteren en innoveren.

 

Aantrekkelijke werkgever
De kracht van Meerlanden zit in onze medewerkers. Goed werkgeverschap is voor ons vanzelfsprekend en juist in de huidige krappe en veranderende arbeidsmarkt is het een basisvoorwaarde. We vinden het belangrijk om medewerkers in hun kracht te zetten. Meerlanden is een werkgever voor iedereen. Vanuit onze aandacht voor diversiteit en inclusie bieden we onze mensen gelijke kansen. Dat doen we niet enkel met eerlijke beloning en goede arbeidsvoorwaarden. Ook bieden we onze mensen voldoende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Onze duurzame strategie en visie op circulariteit maakt ons voor veel groepen een interessante werkgever.

 

Geur, geluid en fijnstofemissies
Geur-, geluid- en fijnstofemissies zijn een gevolg van onze activiteiten. Om overlast voor en negatieve impact op zowel omwonenden als het milieu te verminderen en voorkomen, zetten we in op het reduceren van deze emissies. Door te innoveren en investeren in schonere methodes en brandstoffen zetten we hier voortdurend stappen in