De Rijksoverheid streeft voor 2050 naar een volledig circulaire economie. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd: 50% minder grondstofgebruik dan in 2017. Meerlanden draagt op verschillende manieren bij om deze doelen te bereiken. Onder andere door ingezamelde grondstoffen op een hoogwaardigere manier te verwerken en te recyclen. Maar ook door vaker hernieuwbare materialen in te kopen dan wel te kiezen voor schonere brandstoffen.

In 2022 is de noodzaak tot een circulaire economie zichtbaarder geworden. Niet alleen brak de oorlog in Oekraïne uit, met alle humanitaire gevolgen van dien, we ondervonden ook hier in Nederland direct de gevolgen daarvan. De kosten van brandstoffen, energie en aardgas stegen enorm, met een hoge nflatie als gevolg. Ook heeft deze oorlog (en daarvoor al de coronaperiode) ons laten zien dat de toegang tot grondstoffen cruciaal is en daadwerkelijk een probleem kan vormen als leveringszekerheid niet gegarandeerd is. Het sluiten van lokale grondstofketens om zo meer zelfvoorzienend te zijn, is daarmee nog eens extra onder de aandacht gekomen.