Het effectieve tarief wijkt af van het toepasselijke tarief. Op grond van de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden zijn activiteiten op het gebied van afval en het beheer van de openbare ruimte, die uitgevoerd worden voor de gemeenten, vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen’ in werking getreden. Dat betekent dat in principe over het geconsolideerde nettoresultaat van Meerlanden vennootschapsbelasting moet worden betaald. De wet biedt Meerlanden de mogelijkheid beroep te doen op een aantal vrijstellingen waardoor een groot deel van het geconsolideerde nettoresultaat vrijgesteld wordt van belastingheffing.

De afwijking tussen de schattingen die gemaakt zijn bij het opstellen van de jaarrekeningen van voorgaande jaren en de definitieve aanslagen zijn verwerkt onder “Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren”.

 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum