Onder de rentelasten en soortgelijke kosten is € 182 opgenomen inzake het 5% cumulatief preferente dividend dat op de transitie aandelen wordt vergoed. De algemene vergadering van aandeelhouders dient met deze uitkering nog in te stemmen bij het vaststellen van de jaarrekening en de daarmee samenhangende winstbestemming (zie ook toelichting 36 van de enkelvoudige jaarrekening en 46 (voorstel winstbestemming).