Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

 

Realisatie tijdstip
De winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd en de verliezen in het jaar waarin ze voorzienbaar en redelijkerwijs bepaalbaar zijn. De transacties worden als gerealiseerd beschouwd op het moment van levering.

 

Netto omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit leveringen van diensten onder aftrek van de belastingen die over de omzet worden geheven. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Netto omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen en het verlenen van diensten en uit hoofde van onderhanden projecten worden per prestatieverplichting en voor onderhanden projecten verwerkt als het bedrag of het resultaat betrouwbaar kan worden geschat.

De opbrengsten worden verwerkt voor het bedrag waarop de rechtspersoon verwacht recht te hebben in ruil voor het overdragen van toegezegde goederen of diensten, dit is de transactieprijs. Dit bedrag is exclusief de bedragen die namens derden worden geïnd (waaronder over de omzet geheven belastingen). De transactieprijs bestaat uit een vaste vergoeding en variabele vergoedingen in de vorm van kortingen en prestatiebonussen. Bij het vaststellen van de transactieprijs wordt geen rekening gehouden met het kredietrisico. Voor het bepalen van de transactieprijs is het uitgangspunt dat de goederen of diensten in overeenstemming met de desbetreffende overeenkomst zullen worden geleverd en dat deze overeenkomst niet zal worden geannuleerd, verlengd of anderszins zal worden gewijzigd. Bij het bepalen van de transactieprijs wordt door middel van een schatting van de omvang ervan rekening gehouden met de effecten van variabele vergoedingen. Dergelijke schattingen worden aan het einde van elk boekjaar geactualiseerd. Er worden alleen variabele vergoedingen in aanmerking genomen waarvan de kans klein is dat ze later teruggenomen moeten worden. Eveneens is geen sprake van vergoedingen aan afnemers van goederen en diensten.

De verplichting om defecte producten te repareren of te vervangen onder de wettelijke garantietermijn wordt opgenomen als een voorziening.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Onderhanden projecten worden per afzonderlijke overeenkomst verwerkt, tenzij de economische realiteit leidt tot het verwerken per groep van overeenkomsten. De criteria voor het verwerken van opbrengsten worden toegepast per overeengekomen onderhanden project of op het geheel van samenhangende projecten en overeenkomsten. De opbrengsten worden verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. Verwachte verliezen op onderhanden projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt, indien het waarschijnlijk is dat voor alle prestatieverplichtingen in een overeenkomst de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen overschrijden. Het bedrag van een dergelijk verlies wordt bepaald ongeacht het project al dan niet is aangevangen.

Meerwerk dat geen afzonderlijke prestatieverplichting betreft ten opzichte van het lopende onderhanden project wordt verwerkt als een wijziging van het lopende onderhanden project (aanpassing van de cumulatieve opbrengsten). Meerwerk dat wel een afzonderlijke prestatieverplichting betreft wordt verwerkt als een afzonderlijke overeenkomst, tenzij de stijging van de overeengekomen vergoeding niet de waarde van het meerwerk weergeeft. In het laatste geval wordt het meerwerk verwerkt als een wijziging van het lopende onderhanden project. Claims zijn alleen opgenomen als het waarschijnlijk is dat de opdrachtgever de claim zal aanvaarden en het bedrag van de claim betrouwbaar kan worden bepaald.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

Kostprijs uitbesteed werk en andere externe kosten
Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de bedrijfsopbrengsten gemaakte kosten, voor zover deze kosten door derden in rekening zijn gebracht en niet zijn aan te merken als kosten van grond- en hulpstoffen, te weten de kosten aan verwerking en transport van afvalstoffen en door derden verleende diensten. Afvalstoffen met een positieve waarde zijn op de verwerkingskosten in mindering gebracht.

 

Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Meerlanden heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van bonusbetalingen worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.

 

Kosten
De kosten worden bepaald volgens de historische uitgaafprijzen en worden toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking hebben. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

 

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

 

Belastingen
Op 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen’ in werking getreden. Dat betekent dat in principe over het geconsolideerde nettoresultaat van Meerlanden vennootschapsbelasting moet worden betaald. De wet biedt Meerlanden de mogelijkheid beroep te doen op een aantal vrijstellingen waardoor een groot deel van het geconsolideerde nettoresultaat vrijgesteld wordt van belastingheffing.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en- verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt, of op overnames.

 

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening