Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2022

Activiteiten van de onderneming
Meerlanden Holding N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het gemitigeerde structuurregime van toepassing is. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 34098938, statutair gevestigd te Rijsenhout en kantoorhoudend aan de Aarbergerweg 41 te Rijsenhout. De vennootschap is in 1997 opgericht en heeft als doel ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling van afval- en reststromen, de verwerking van organisch afval en de daarmee verbonden opwekking van groengas en warmte, alsmede op het gebied van straatreiniging, gladheidbestrijding en beheer van de openbare ruimte. De rapportage wordt opgesteld in euro, en de bedragen worden in duizendtallen uitgedrukt.

 

Continuïteit
De inzameling van afval-en reststromen ten behoeve van zeven van de acht aandeelhoudende publieke rechtspersonen (gemeenten) plaats op basis van uniforme overeenkomsten voor onbepaalde tijd met een beëindigingstermijn van twee jaren vanaf het moment van opzeggen. Een gemeente heeft een zelfde uniforme overeenkomst, maar met een looptijd van zes jaar tot en met 31 december 2024. De tarieven worden bepaald op basis van de integrale kostprijs van de dienstverlening door Meerlanden verhoogd met door de aandeelhouders vastgestelde risicomarge. Deze tarieven worden eens per drie jaren herzien naar de op dat moment geldende integrale kostprijs plus risicomarge. Dit waarborgt een stabiele kasstroom uit operationele activiteiten. De overeenkomsten bevatten bepalingen die in geval van beëindiging van deze contracten het risico van Meerlanden op achterblijvende desintegratieschade uit hoofde van activa, leningen, personeel, overhead en contracten met derden mitigeert.

Meerlanden heeft ultimo 2022 een negatief werkkapitaal en investeringsverplichtingen van samen ongeveer € 15,5 mln. De over 2023 verwachte kasstroom uit operationele activiteiten zal ongeveer gelijk zijn aan de afgelopen jaren. De resterende financieringsbehoefte wordt aangetrokken bij banken. Daarvoor is voldoende ruimte aanwezig in onze afspraken met de betreffende banken (waaronder ruimte in de afgesproken bankconventen, zie hiervoor de toelichting bij onderdeel 15 Langlopende Schulden). Op grond van de bovenstaande overwegingen is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van continuïteit van de vennootschap.

 

Grondslagen voor de jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening van Meerlanden Holding N.V. is op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW op verkorte wijze opgesteld.

 

Gebruik van schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Meerlanden Holding N.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

  • Boekwaarde installaties van de vergister;
  • Voorzieningen.

 

Consolidatie
Meerlanden Holding N.V. staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In de geconsolideerde jaarrekening van Meerlanden Holding N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarover een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. Groepsmaatschappijen worden betrokken in de consolidatie vanaf de datum waarop sprake is van overheersende zeggenschap of centrale leiding. Vanaf de datum dat geen sprake meer is van overheersende zeggenschap of centrale leiding wordt de groepsmaatschappij niet langer meer opgenomen in de consolidatie.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Als verbonden partij worden alle rechtspersonen, natuurlijke personen en overige maatschappijen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Wanneer sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt dat belang proportioneel geconsolideerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Meerlanden Holding N.V. en haar groepsmaatschappijen. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende vennootschappen opgenomen:

Vennootschap Aandeel Statutaire vestigingsplaats Consolidatie
Meerlanden B.V 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Infrabeheer B.V 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Compostering B.V. 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Bedrijfsafval B.V. 100% Rijsenhout volledig
JJM Heemskerk B.V 100% Noordwijkerhout volledig
Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V 100% Rijsenhout volledig
Meerlanden Circulaire Economie B.V. 100% Rijsenhout volledig
Groengas Haarlemmermeer vof 50% Rijsenhout proportioneel

Groengas Haarlemmermeer vof wordt aangemerkt als een joint venture. Met de andere vennoot wordt de zeggenschap gezamenlijk uitgeoefend. Het relatieve aandeel in de activa, verplichtingen en het resultaat is in de consolidatie betrokken.

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

 

Financiële instrumenten
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), overige vorderingen en overige financiële verplichtingen