Meerlanden Holding N.V. vormt met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en voor de omzetbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. Bij de dochterondernemingen wordt een belastinglast berekend o.b.v. het door de dochterondernemingen behaalde commerciële resultaat. Door Meerlanden Holding N.V. wordt met de dochterondernemingen via de rekening-courantverhouding afgerekend.