De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

 

Kredietinstellingen:

 • BNG, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 1,73% gedurende de looptijd van de lening. De laatste aflossing op deze lening heeft in 2022 plaatsgevonden.
 • RABO, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 2,4% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2022 € 2.700 met een resterende looptijd van 4 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 600 die in 2023 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • BNG, oorspronkelijk groot € 5.000 met een vaste rente van in totaal 1,17% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2022 € 3.000 met een resterende looptijd van 2 jaar en 11 maanden. De aflossing ad € 1.000 die in 2023 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden

Op de leningen zijn de volgende zekerheden en garanties verstrekt:

 • Stil pandrecht op vorderingen, voorraden, inventarissen en andere roerende zaken;
 • Recht van eerste hypotheek ter waarde van € 16.000, te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van 50% van voornoemde hoofdsom, op perceel grond met composteertunnels en biovergistingsinstallatie, aan de Aarbergerweg 41 gemeente Haarlemmermeer;
 • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling van Meerlanden Holding N.V., De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden Afval Inzameling en Reiniging B.V., De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., De Meerlanden B.V., De Meerlanden Infrabeheer B.V., Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V., en J.J.M. Heemskerk B.V.
 • De Net Senior Debt/Ebitda ratio dienen de navolgende niveaus niet te overschrijden: gedurende boekjaar 2022: 3,0; gedurende boekjaar 2021: 3,0. Onder de Net Senior Debt wordt verstaan de geconsolideerde rentedragende netto schulden, exclusief eventueel achtergestelde leningen;
 • De solvabiliteitsratio dient minimaal 30% van het geconsolideerde balanstotaal verminderd met de geactiveerde immateriële vast activa te bedragen;
 • De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dient vanaf 2016 groter te zijn dan 1,4.

De DSCR wordt als volgt berekend: Ebitda minus belastingen gedeeld door rente, aflossingen en dividenden. De niveaus van de Net Senior Debt/Ebitda, de solvabiliteitsratio en de DSCR zijn in het verslagjaar niet doorbroken.

 

De gerealiseerde niveaus over boekjaar 2022 zijn:

 • Net Senior Debt/Ebitda ratio: 1,0 
 • Solvabiliteitsratio: 52,4%
 • DSCR: 2,3

Deze gerealiseerde niveaus zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening waarbij de transitie aandelen onderdeel uitmaken van het vreemd vermogen.