36.1 Geplaatst kapitaal

Op 23 december 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot een herschikking van de aandelen en een statutenwijziging om deze herschikking mogelijk te maken. Op 24 december 2021 is de herschikkingsovereenkomst getekend tussen de aandeelhouders en Meerlanden Holding N.V. en zijn de statuten gewijzigd.

Per 31 december 2020 waren 183.480 met een nominale waarde van € 46,00 per stuk geplaatst bij de aandeelhouders. Deze aandelen zijn geconverteerd in 143.934 gewone aandelen en 2 transitie aandelen, alle met een nominale waarde van € 65,00. De toename van het geplaatste kapitaal van € 8.440 naar € 9.356 is ten laste van de Agioreserve geboekt.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt door de statutenwijziging van 24 december 2021 € 22.750, verdeeld in 349.998 gewone aandelen en 2 transitie aandelen, elk met een nominale waarde van € 65,00. Hiervan zijn 143.934 gewone aandelen en 2 transitie aandelen geplaatst.

Het aantal geplaatste aandelen per aandeelhouder in een jaar is uit hoofde van het evenredigheidsprincipe gelijk aan het aantal aansluitingen per aandeelhouder aan het begin van dat jaar. Jaarlijks vindt derhalve op 1 januari een herijking van het aantal aandelen per aandeelhouder plaats op basis van het aantal aansluitingen en de intrinsieke waarde per aandeel op die datum. In 2022 zijn extra aandelen voor de gemeente Noordwijk uitgegeven vanwege de uitbreiding van de dienstverlening naar geheel Noordwijk (tot en met 2021 alleen de voormalige kern Noordwijkerhout).

De toename van het aantal geplaatste aandelen betreft de uitgifte van 1.689 aandelen op grond van de toename van het aantal aansluitingen en 12.215 aandelen als gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening naar heel Noordwijk. Deze aandelen hebben een nominale waarde van € 65,00 per stuk en zijn geplaatst tegen de intrinsieke waarde per 1 januari 2022.

 

36.2 Agioreserve

Op grond van de jaarlijkse herijking van het aantal aandelen per aandeelhouder zijn er in totaal 13.904 nieuwe aandelen uitgeven tegen de intrinsieke waarde per 1 januari 2022 van € 206,05 per aandeel. Het verschil tussen de nominale waarde en de intrinsieke waarde is gemuteerd op de agioreserve.

 

36.3 Algemene reserve

In de Algemene reserve is een bedrag van € 452 meegenomen als wettelijke reserve. Dit betreft het cumulatieve resultaat van de 50%-deelneming in Groengas Haarlemmermeer vof.

In het kader van de herschikkingsovereenkomst zijn aan Heemstede en Haarlemmermeer 2 in 2021 transitie aandelen uitgegeven onder inname van resp. 7.263 en 10.540 gewone aandelen om te komen tot het aantal aandelen dat gelijk is aan hun respectievelijk aantal aansluitingen op 31 december 2020.

 

36.4 Cumulatief preferente aandelen reserve

In het kader van de herschikkingsovereenkomst zijn in 2021 aan Heemstede en Haarlemmermeer 2 transitie aandelen uitgegeven met elk een eigen basisrekenbedrag. Deze transitie aandelen betreffen cumulatief preferente aandelen waarop met in achtneming van artikel 29 van de statuten jaarlijks 5% preferent rendement wordt uitgekeerd. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 23 december 2021 tevens besloten dat deze transitie aandelen vanaf 1 januari 2026 in vijf gelijke jaarlijkse termijnen van 20% van het oorspronkelijke basisrekenbedrag worden terugbetaald aan de houders van de preferente aandelen.

 

36.5 Onverdeeld resultaat

Het resultaat na belastingen van de enkelvoudige jaarrekening over 2022 van Meerlanden Holding N.V. bedraagt € 716. Met inachtneming van artikel 29 en 30 van de statuten van de vennootschap stellen wij voor dit resultaat als volgt te verdelen: 

  • € 177 als preferent dividend aan de houders van de transitie aandelen;
  • € 716 als dividend aan houders van gewone aandelen;
  • € - 177 te onttrekken aan het eigen vermogen.

Deze winstverdeling is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

 

Verschillen in het eigen vermogen tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Verschillen in het resultaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening