(bedragen x € 1.000,-)

Statutaire bepalingen inzake resultaatverdeling conform artikel 29 en 30 van de statuten en artikelen 5.2.1 tot en met 5.2.3 uit de Samenwerkingsovereenkomst

 

Artikel 29
Preferent Rendement

 1. Jaarlijks wordt ieder Basisrekenbedrag verhoogd met het Preferent Rendement dat daarover is gegenereerd gedurende het desbetreffende boekjaar (en dat wordt berekend conform lid 2), ongeacht het resultaat van de Vennootschap blijkens de vastgestelde Jaarrekening.
 2. Het preferent rendement van een Transitie Aandeel (Preferent Rendement) wordt berekend op en per het einde van het boekjaar door (x) het Rendementspercentage te vermenigvuldigen met (y) het gewogen gemiddelde van het Basisrekenbedrag van dat Transitie Aandeel gedurende het desbetreffende boekjaar.
 3. Een uitkering of terugbetaling op een Transitie Aandeel leidt tot vermindering van het Basisrekenbedrag van dat Transitie Aandeel met het aldus uitgekeerde respectievelijk terugbetaalde bedrag.
 4. In geval van intrekking of inkoop van een Transitie Aandeel wordt op dat ingetrokken casu quo ingekochte Transitie Aandeel een bedrag betaald gelijk aan het bedrag dat op het desbetreffende Transitie Aandeel zou worden uitgekeerd op grond van artikel 31 lid 4 indien op het moment van intrekking de Vennootschap zou zijn ontbonden en geliquideerd, tenzij de houder van dat betreffende Transitie Aandeel en de Vennootschap een lager bedrag overeenkomen. Bij intrekking of inkoop van een Transitie Aandeel komt het Basisrekenbedrag van dat Transitie Aandeel te vervallen.
 5. Indien een Basisrekenbedrag van een Transitie Aandeel nihil bedraagt, kan dat desbetreffende Transitie Aandeel worden ingetrokken door middel van een besluit van de Algemene Vergadering, zonder terugbetaling.
 6. Mutaties in een Basisrekenbedrag als bedoeld in artikel 29 lid 3 worden verwerkt per de datum van betaling door de Vennootschap, al naar gelang het geval, van het desbetreffende bedrag.

 

Artikel 30
Winstverdeling

 1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten, waarbij het volgende geldt:
  1. Indien en voor zolang een Basisrekenbedrag groter is dan nul, wordt de uitkeerbare winst tot een bedrag gelijk aan de verhoging van het Basisrekenbedrag over het desbetreffende boekjaar ingevolge artikel 29 lid 1, volledig uitgekeerd op de desbetreffende Transitie Aandelen waarvan het Basisrekenbedrag groter is dan nul (en indien de winst niet voldoende is om al deze verhogingen van de Basisrekenbedragen uit te keren, wordt het voor de uitkering beschikbare bedragen naar evenredigheid van de verhogingen verminderd).
  2. De Algemene Vergadering kan besluiten de uitkeerbare winst die resteert na toepassing van sub (a), geheel of gedeeltelijk uit te keren op de Gewone Aandelen, met dien verstande dat indien en voor zolang een Basisrekenbedrag groter is dan nul, uitkeringen op de Gewone Aandelen slechts kunnen plaatsvinden als het Bestuur besluit dat redelijkerwijs niet voorzien wordt dat, indien op het moment van de uitkering de Vennootschap zou worden ontbonden en geliquideerd, geen uitkering op de Gewone Aandelen op grond van artikel 31 lid 4 zou plaatsvinden.
  3. De uitkeerbare winst die resteert na toepassing van sub (a) en sub (b) wordt gereserveerd. Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Gewoon Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Gewone Aandelen in aanmerking.
 2. De vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
 3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
 4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap, waarbij geldt dat lid 1 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing is.
 5. De in dit lid 4 bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen en de Vennootschap mag deze besluiten slechts uitvoeren, indien aan het vereiste van de eerste volzin van lid 2 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen van de Vennootschap op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. De vermogensopstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethodes. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. De vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De Vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
 6. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
 7. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

 

Samenwerkingsovereenkomst.
5.2 Berekening winstdee

5.2.1. Bij de winstverdeling wordt het Resultaat onderverdeeld tussen enerzijds resultaten uit (i) Werkzaamheden voor Aandeelhouders en anderzijds (ii) Overige Werkzaamheden.

5.2.2 Een Aandeelhouder is over een boekjaar gerechtigd tot een deel van de winst (Winstdeel), dat wordt berekend als volgt:

 • a) Het totale (positief) resultaat uit Werkzaamheden voor Aandeelhouders, pro rata zijn bijdrage aan de omzet die Meerlanden Holding NV daarmee behaalt; en
 • b) Het totale (positief) resultaat uit Overige Werkzaamheden, pro rata het aantal Aandelen dat die Aandeelhouder houdt.

5.2.3 Indien een Aandeelhouder niet per 1 januari van een jaar toetreedt en/of niet per 31 december van een jaar uittreedt, wordt zijn Winstdeel pro rata berekend over het deel van het jaar dat hij Aandeelhouder is geweest.