Bij de inrichting van het risicomanagementsysteem hanteert Meerlanden het model van 'three lines of defence'. Dit stelsel van maatregelen bestaat uit drie ‘verdedigingslinies’: de uitvoerende lijn, de risicomanagementfunctie en de interne auditfunctie.

De ‘first line of defence’ is de verantwoordelijkheid van het operationele management en gaat over het eigenaarschap van het beheersen van risico’s in de operatie. De ‘second line of defence’ wordt ingevuld door de Risk-Officer die toeziet op de inrichting en het functioneren van het risicomanagementsysteem. Deze tweede lijn coördineert en rapporteert aan de directie en het lijnmanagement alsmede twee keer per jaar aan de auditcommissie of vaker indien de risk officer dit vanuit zijn onafhankelijke rol noodzakelijk acht. De ‘third line of defence’ wordt vormgegeven door een onafhankelijke interne auditfunctie. De huidige interne auditaanpak van Meerlanden richt zich hoofdzakelijk op kwaliteit, arbo en milieu (KAM). In 2023 willen wij de interne auditaanpak verder uitbouwen.