Een bijzondere rol bij het beheersen van risico's is weggelegd voor diverse toezichthouders. De raad van commissarissen heeft een interne, statutair vastgelegde rol als toezichthouder op de bedrijfsvoering van Meerlanden.

En daarom wordt het risicomanagementbeleid met de raad van commissarissen besproken. Het bevoegd gezag - onder andere de Omgevingsdienst NZKG - ziet toe op Meerlanden in het kader van vergunningverlening en het voldoen aan wettelijke vereisten en is in die zin extern toezichthouder voor Meerlanden. Daarnaast is er de externe accountant. Op basis van een jaarlijks te actualiseren auditplan ziet de externe accountant toe op de opzet en de werking van de interne AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) en rapporteert daarover in een managementletter.