De activiteiten van Meerlanden brengen risico’s met zich mee; onzekere gebeurtenissen of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Om deze risico’s goed te beheersen, hebben wij risicobeheersings- en controlesystemen ingericht. Sinds 2021 hebben we deze aanpak verder versterkt door in te zetten op een nog meer beleidsmatige-, integrale- en doelgerichte benadering. Ons systeem van risicomanagement omvat alle niveaus van de bedrijfsvoering en alle onderdelen van de organisatie. Risico’s en beheersmaatregelen worden periodiek geanalyseerd, vastgelegd in een register en gemonitord. Fraude risico’s maken daar integraal onderdeel van uit. De directie ziet toe op de effectieve werking van dit systeem en streeft samen met de organisatie naar voortdurende verbetering en versterking.

Het risicomanagementsysteem dat Meerlanden heeft ingericht, is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van onder andere ISO 31000 en COSO. Toch kan niet worden uitgesloten dat risico’s die momenteel niet onderkend worden of nu niet als significant worden beschouwd, later een belangrijk negatief effect kunnen hebben op het vermogen van Meerlanden om haar doelstellingen te realiseren.

  • Risichouding en -bereidheid
  • Organisatie volgens model 'Three lines of defence'
  • Intern en extern toezicht
  • Risico's