De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant.

Deze wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en woont de vergaderingen van de auditcommissie en de raad van commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant en de jaarrekening worden besproken. De accountant vervult haar functie onafhankelijk. Met ingang van boekjaar 2021 is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot extern accountant, belast met de controle van de jaarrekening.