hero title

Meerlanden is een door publieke aandeelhouders gehouden onderneming en voert een moderne governance, waarbij maatschappelijk ondernemerschap, transparantie en compliance centraal staan. Wij passen de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 vrijwillig toe. In verband met de aard en/of structuur van de onderneming zijn enkele onderdelen van de code niet van toepassing. Verder nemen wij de Wet normering topinkomens (WNT) in acht inzake de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.

Rechtsvorm en statutaire organen

Meerlanden Holding N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is gevestigd te Rijsenhout. De aandeel- houders van de vennootschap zijn acht gemeenten. De vennootschap heeft een bestuur en een raad van commissarissen. Het gemitigeerd structuurregime is van toepassing. Dit betekent onder meer dat de medezeggenschap van werknemers in de structuur van de vennootschap is geborgd, de instelling van een raad van commissarissen verplicht is en dat de algemene vergadering van aandeelhouders de bestuurder benoemt en kan ontslaan. De formele relatie tussen het bestuur, de raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders is vastgelegd in de wet en de statuten.

Bemensing statutaire organen

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad van commissarissen en het bestuur op basis van hun competenties. De algemene vergadering maakt daarbij geen onderscheid in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Gestreefd wordt naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen vrouwen en mannen in het bestuur en in de raad van commissarissen. De huidige raad van commissarissen bestaat uit vijf leden: twee vrouwen en drie mannen. Het bestuur bestaat uit één vrouw. Daarmee voldoet Meerlanden aan de wettelijke regeling voor een evenwichtige (m/v) verdeling van zetels.

Tegenstrijdige belangen

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en bestuurders en commissarissen wordt vermeden. De bestuurder en commissarissen doen jaarlijks opgave van hun hoofd- en nevenfuncties. In 2021 hebben naar beste weten geen transacties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen speelden van de bestuurder of commissarissen.

Externe accountant

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. Deze wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en woont de vergaderingen van de auditcommissie en de raad van commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant en de jaarrekening worden besproken. De accountant vervult haar functie onafhankelijk. Met ingang van boekjaar 2021 is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot extern accountant, belast met de controle van de jaarrekening.